Tổ chức đào tạo kiến thức thương phẩm

Thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty về việc đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên khối phục vụ sản xuất. Phòng Kỹ thuật đã xây dựng giáo án đào tạo kiến thức thương phẩm để đào tạo cơ bản và nâng cao cho nhân viên nghiệp vụ của phòng và các nhân viên nghiệp vụ của các đơn vị liên quan: Phòng Thiết kế thời trang, Phòng Thị trường 1 và 2. Khóa đào tạo diễn ra trong hai ngày 26/11 và 03/12/2022. Tổng số 115 học viên tham gia lớp đào tạo về kiến thức thương phẩm.