ID92

Phải có giải pháp cụ thể và giải pháp phải đi vào đời sống.

Đó là bài học kinh nghiệm của Tổng giám đốc nói với toàn thể cán bộ công nhân viên của Phòng Thị trường 1, khi bà tham dự Hội nghị người lao động 2018, diễn ra vào ngày 21/3.